ran.ohome

en | pl | ukDARMOWA DOSTAWA OD 299ZŁBEZPIECZNE ZAKUPYLog In

Conditions of Use

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ranohome.pl prowadzony jest przez firmę ran.o Damian Spałek, ul. Głębocka 54b lok. 72, 03-287 Warszawa, tel 510 307 370, NIP 8321890042, REGON 146957911.
  • Definicje:
   • Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny jest pod adresem: https://www.ranohome.pl
   • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego
   • Sprzedawca – firma ran.o Damian Spałek, ul. Głębocka 54b lok. 72, 03-287 Warszawa, tel 510 307 370, NIP 8321890042, REGON 146957911.
   • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
   • Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta
   • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach
   • Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia
   • Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą
   • Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – artykuły dekoracyjne, chemia gospodarcza, artykuły papiernicze, prezenty okolicznościowe, materiały pirotechniczne
   • Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT.
  • Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
  • Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
  • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną oraz faxem.
  • Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
   • złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego
   • złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – email (sklep@ranohome.pl)
   • złożenie Zamówienia drogą telefoniczną (510 307 370) w godzinach kiedy sklep jest czynny.
  • Zamówienia, o których mowa w pkt 3a niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 18:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  • Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.
  • W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia.
  • W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.
  • Składającym ofertę jest kupujący, Sprzedawca natomiast potwierdza złożenie zamówienie.
  • Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
  • Jednocześnie informuje się, że zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Złożenie zamówienia poprzez kupującego nie stanowi podstawy do reklamacji i w świetle Prawa nie jest zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Dołożymy wszelkich starań, aby opisy i oferta cenowa na stronach sklepu była zawsze aktualna, a oferowane produkty były dostępne w ciągłej sprzedaży (z zastrzeżeniem sezonowości sprzedaży).
 • PŁATNOŚCI
  • Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  • Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
  • Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
  • Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
   • płatność za pobraniem
   • płatność przelewem na konto Sprzedającego (ING 43 1050 1025 1000 0091 0606 3853)
   • płatność gotówką (przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym)
   • płatność internetowa za pomocą systemu płatności payu.pl
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
  • Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 • DOSTAWA
  • Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
   • dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską
   • dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską
   • odbiór osobisty w siedzibie sklepu
  • Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
  • Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
  • Koszty dostawy ponosi Kupujący.
  • Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
  • Wysyłka towaru będzie zrealizowana w przeciągu 5 dni roboczych.
 • REKLAMACJA
  • Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.
  • Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
  • Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
  • Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
  • W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.
  • Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
  • W przypadku uznanej reklamacji koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  • Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
  • Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
   • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie
   • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
   • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
   • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
   • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
   • dostarczania prasy,
   • usług w zakresie gier hazardowych.
  • Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
  • Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie.
  • Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
  • W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), wszystkie zdjęcia wykorzystywane na stronie https://www.ranohome.pl/, są własnością firmy ran.o Damian Spałek.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.
  • Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
  • Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014 roku.

Copyright © 2019 sklep ran.o home

WEB DEV: sklepu.com, fotografia produktowa